Wykonawcy pytają

андекалбин za SPAK i SPAD, 19.02.2010
Kategoria: Autobus
[dodane 19.02.2010, g. 11:32 przez –– end]
strona główna »
wydarzenia »
zgłoś informację »

Na forum

–– BatiX pisze:
Cieszy niezmiernie duże zainteresowanie przetargami. Mam nadzieję, że przetargi te będą nareszcie prawdziwymi przetargami, w których napięcie będzie rosło wraz ze zbliżaniem się terminu... czytaj dalej »

zobacz wszystkie 1 wypowiedzi »
dodaj własną opinię »

W ostatnich dniach wpłynęły kolejne pytania od wykonawców, dotyczące przetargów na zakup autobusów przegubowych.

SPA DąbieCzy Zamawiający dopuszcza decydowanie o tym, czy dana część zostanie odebrana czy nie na etapie akceptacji wniosku gwarancyjnego?

Blog o Szczecinie - ciekawe miejsca, hotele i wydarzenia w Szczecinie

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę przez Wykonawcę i pozostawia zapis w dotychczasowym brzmieniu w §4 ppkt 8 Wzoru umowy - Załącznik nr 6 do SIWZ.

SPA Klonowica1. Czym kierował się Zamawiający żądając udokumentowania przez oferentów dostaw w ciągu dwóch lat przed terminem składania ofert, skoro odpowiednie zapisy Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007r., nr 223, poz. 1655, z późniejszymi zmianami), precyzują: "wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Zgodnie z §1 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2009, Nr 226, poz. 1817), wydanym na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), w celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający może żądać następujących dokumentów wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Mając na uwadze przepis §1 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2009, Nr 226, poz. 1817), sformułowanie przez Zamawiającego, w zakresie pkt 2 rozdział III SIWZ, spełnienia wskazywanego warunku w okresie dwuletnim, uznać należy za oczywistą omyłkę, skutkującą modyfikacją SIWZ w taki sposób, aby jej postanowienia odpowiadały postanowieniom ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) i przepisów wydanych na jej podstawie.

2. Czy Zamawiający w pkt 3 "silnik" w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wymaga zaproponowania systemu automatycznego dozowania oleju do silnika?

Nie. Zgodnie z treścią SIWZ Zamawiający nie wymaga zaproponowania systemu automatycznego dozowania oleju do silnika.

źródło: SPA Klonowica, SPA Dąbie
1 komentarz | wersja do druku |

KOMIS wersja 6.3 | © 2001-2019 by KOMIS Team | grafika i skrypty: Marcin Stefanowicz
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zasady użytkowania...
Hosting strony zapewnia PROSCAPE - www.netlook.pl
Ten serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to)