Szczecin Blog

Regulamin dostępu i korzystania z Forum Publicum

1. Właściciel serwisu „Komunikacja Miejska Szczecin” udostępnia na swojej stronie internetowej możliwość uczestniczenia w Forum Publicum.

2. Udostępnienie Forum Publicum jest dobrą wolą Właściciela, a bieżące prace związane z funkcjonowaniem Forum powierza Administracji. Właściciel oraz Administracja zastrzegają sobie prawo do czasowego lub trwałego ograniczenia bądź zablokowania dostępu do Forum oraz całego Serwisu bez podawania uzasadnienia.

3. Ograniczenie bądź zablokowanie o którym mowa w punkcie 2 może nastąpić w szczególności w przypadku zakłócania działania Forum lub całości Serwisu lub nie przestrzegania regulaminu.

4. Właściciel oraz Administracja dołożą starań, aby Forum działało poprawnie, jednak ewentualne awarie nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń pod adresem Serwisu.

5. Każda osoba korzystająca z Forum czyni to na własną odpowiedzialność. Właściciel Serwisu KOMIS nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści zamieszczane przez uczestników Forum.

6. Zabrania się na Forum:

  •  umieszczania treści niezgodnych z polskim, europejskim bądź międzynarodowym prawem
  •  umieszczania treści nawołujących do nienawiści bądź agresji na tle rasowym, wyznaniowym, kulturowym lub etnicznym
  •  umieszczania treści niezgodnych z ideą demokratycznego państwa prawa oraz tolerancji drugiego człowieka oraz treści nagannych moralnie lub obscenicznych
  •  umieszczania komercyjnych treści reklamowych
  •  obrażania innych użytkowników Forum
  •  stosowania w swoich wypowiedziach wyrazów powszechnie uznanych za nieprzyzwoite i/lub wulgarne
  •  umieszczania w treści postów adresów zewnętrznych stron internetowych jeśli nie stanowią one integralnej części wypowiedzi

7. Każdy uczestnik Forum ma obowiązek dbać o czytelność swoich wypowiedzi oraz stosować zasady języka polskiego.

8. Administracja Serwisu zastrzega sobie prawo do usuwania treści niezgodnych z regulaminem. W przypadku rażącego bądź wielokrotnego naruszenia regulaminu Administracja może ograniczyć dostęp do Forum. W przypadku naruszenia prawa, Właściciel oraz Administracja Serwisu mogą również przekazać będące w ich posiadaniu dane osób publikujących organom ścigania.

9. Właściciel oraz Administracja Serwisu zastrzegają sobie prawo do usuwania treści naruszających interes Serwisu bądź jego właściciela, a nieobjętych punktem 6. regulaminu.

10. Administracja Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany treści opublikowanych na Forum, jeśli nie spełniają one warunków punktu 7. regulaminu.

11. Właściciel oraz Administracja zastrzegają sobie prawo do zamykania dyskusji w dowolnym wątku, bądź jego częściowe bądź całkowite ukrywanie w przypadku gdy wymaga tego interes Serwisu, jego właściciela lub egzekwowanie regulaminu.

12. Za egzekwowanie Regulaminu odpowiedzialni są Administratorzy oraz Moderatorzy, który zobowiązują się wykonywać swoje obowiązki rzetelnie oraz obiektywnie.

13. Moderator może w imieniu Administracji podjąć wszelkie działania opisane w regulaminie oraz wszelkie inne, które uzna za konieczne. Za swoje działanie odpowiada przed Administracją oraz Właścicielem Serwisu.

14. Uczestnicząc w Forum użytkownik oznajmia, że zapoznał się z treścią regulaminu i akceptuje jego warunki.

15. Właścicel Serwisu zastrzega sobie prawo do dowolnego modyfikowania niniejszego regulaminu w czasie i trybie przez siebie wybranym przy jednoczesnym poinformowaniu użytkowników o dokonanych zmianach.

Patrz również: Netykieta

KOMIS wersja 6.3 | © 2001-2019 by KOMIS Team | grafika i skrypty: Marcin Stefanowicz
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zasady użytkowania...
Hosting strony zapewnia PROSCAPE - www.netlook.pl
Ten serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to)