Encyklopedia

Budowa Estakady Pomorskiej - przebudowa i modernizacja

dodane przez jas59; zmodyfikowane przez jas59

04.12.2020
Dodano informacje o odpisanych umowach i przejęciu placu budowy jas59

Ważnym miejscem na mapie Szczecina i aglomeracji szczecińskiej jest Estakada Pomorska wraz z ulicą Gdańska i łączącymi się z nią ulicami Energetyków, Hangarową, Struga i przyległościami łącząca miasto z resztą województwa i Polski, która umożliwia obsługę terenów portowych i znajdujących się przy niej firm. Jest ona jedną z dwu tras wjazdów/wyjazdów z miasta.

Estakada Pomorska leży w ciągu historycznego traktu z XIII wieku znanym pod nazwą "Kamienna Grobla", który łączył Szczecin z Dąbiem i dalej z księstwem zachodniopomorskim. 

Wzmianka o Kamiennej Grobli pochodzi z 1299 roku stanowiła nieodłączny element przepraw mostowych przez rozlewiska Odry ( Parnicy, Małej Regalicy i Regalicy ) oraz na rzece Płoni aż do Dąbia. Długość Kamiennej Grobli wynosiła 7,5 km i ponad 11 metrów szerokości. Kamienna Grobla łącząca Szczecin z Dąbiem była modernizowana w 1731 roku. Grobla była oczkiem w głowie miasta. Była ona intensywnie eksploatowana, gdyż stanowiła jedyne połączenie miasta z zachodnim i południowym Pomorzem i dalej. Na cele naprawy Grobli pobierane było cło grobelne, a później ustanowiono podatek grobelny na jego remonty.

Przebudowę całej ulicy Gdańskiej rozpoczęto w 1964 roku. Spowodowane to było dużymi utrudnieniami komunikacyjnymi w związku z częstymi przetokami wagonów towarowych do portu. Na szlaku tym znajdowały się 4 przejazdy kolejowe, które skutecznie hamowały ruch na tej ulicy. Nie pomagały uzgodnienia z PKP odnośnie przetoków tych wagonów w określonych godzinach (poza szczytem komunikacyjnym).

W 1969 roku miasto zleciło wykonanie projektu technicznego budowy estakady firmie z Gdańska tj. Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego. Przyjęto projekt budowy estakady wykonany przez inżynierów z Gdańska i rozpoczęto budowę. Budowa estakady i przebudowa ulicy Gdańskiej napotykała na ogromne trudności materiałowe jak również na fakt, że teren jest podmokły. Musiano pokonać wiele trudności technicznych jak również technologicznych. Budowę ulicy Gdańskiej prowadzono przez 7 lat w tym budowa estakady trwała 3 lata, która kosztowała 362 milionów ówczesnych złotych.

Wyremontowano również nad ulicą Gdańską wiadukt kolejowy postawiony w latach 1947 - 48 łączący Port Centralny z tzw. "Dworcem Wrocławskim" na wysokości "Baltony". Zabudowania dworca Wrocławskiego, przetrwały po dziś dzień, jako miejsce obsługi portowej „wrocławskiej" stacji rozrządowej. Oczywiście bez budynku stacji "Dworca Wrocławskiego", który został zniszczony w czasie bombardowań, i którego nie opłacało się odbudowywać. Niżej, trochę historii o rozwoju bocznic kolejowych na terenie portu.

Cytat z książki "Urbanistyczny rozwój Szczecina"

"W 1877 roku powstała nowa linia kolejowa Szczecin - Kostrzyń - Wrocław, dla której otwarto osobny dworzec czołowy we wschodniej części Kępy Parnickiej u wylotu ulicy Bytomskiej. Układ ten powstał bez powiązania z dotychczasowym dworcem głównym, co było oczywistym błędem, tak często popełnianym w XIX wieku. Toteż już dziewięć lat później, bo w 1886 roku, zaszła potrzeba likwidacji osobnego dworca (noszącego nazwę dworca Wrocławsko - Świdnickiego), wprowadzając pociągi osobowe poprzez stację Szczecin Główny Towarowy bezpośrednio do lewobrzeżnego dworca głównego z 1843 roku.

W 1878 roku kolej założyła wzdłuż Duńczycy własne portowe nabrzeże przeładunkowe (zwane obecnie nabrzeżem „Starówka"), łącząc je od strony wschodniej nową linią kolejową, wprowadzoną od północy łukiem do dworca Wrocławskiego. Było to już trzecie połączenie kolejowo-przeładunkowe, które z uwagi na swe korzystniejsze położenie od dwóch poprzednich stało się zalążkiem nowoczesnego portu szczecińskiego. Dla usprawnienia dojazdu statków został w 1885 roku wykonany nowy kanał dojazdowy Duńczyca - Odra, mniej więcej wzdłuż linii obecnego nabrzeża Polskiego. W latach 1880-1882 istniał projekt przedłużenia kolei z dworca Wrocławskiego mostem przez Duńczycę i dalej poprowadzenie jej wzdłuż prawego brzegu Odry z nowym portem naprzeciw Golęcina".

Estakada Pomorska ciągnie się przez 420 metrów w ciągu ulicy Gdańskiej na torami kolejowymi. Dzięki przyśpieszeniu prac wyremontowaną ulicę Gdańską i wybudowaną Estakadę Pomorską oddano do użytku w końcu 1972 roku. 2 stycznia 1973 roku przywrócono komunikację tramwajową do Basenu Górniczego, wycofując jednocześnie autobusy dotychczas jeżdżące za tramwaje, skracając ich trasę też do Basenu Górniczego.

Od czasu oddania do użytku ulicy Gdańskiej i Estakady Pomorskiej poprawił się komfort jazdy wzrastającego z roku na roku ruchu samochodowego. Estakada Pomorska jest pod stałym nadzorem służb technicznych odpowiedzialnych za eksploatację tego typów obiektów. Od czasu wybudowania wielokrotnie modernizowana i zabezpieczana przed złymi warunkami atmosferycznymi. Ostatni raz w 2000 roku.

Nowy rozdział w historii Estakady Pomorskiej i jej przyległości

Przebudowa układu drogowego Międzyodrza, to największa inwestycja komunikacyjna, która będzie realizowana w mieście w najbliższych latach. Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa i organizacji ruchu oraz zapewnienie obsługi komunikacyjnej dla szczecińskiego portu. W ramach zadania zmodernizowane zostaną m.in. ulice: Gdańska, Energetyków, Górnośląska. Zmieni się także układ dróg na Łasztowni, którą z Nabrzeżem Wieleckim połączy Most Kłodny, który będzie budowany w następnych etapach projektu.

6 października 2018 roku podano informację o wydaniu przez wojewodę zgody na rozpoczęcie przebudowy ulicy Gdańskiej wraz z estakadą przy wjeździe do portu w rejonie ulicy Górnośląskiej. To część większego projektu przebudowy układu drogowego na Międzyodrzu. Miasto, otrzymało zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, które obowiązuje bezterminowo.

W ramach zezwolenia w pierwszej kolejności zostanie przebudowana i rozbudowana ulica Gdańska w rejonie Estakady Pomorskiej. Prace obejmą:

 • przebudowę Gdańskiej po obu stronach Estakady Pomorskiej wraz ze skrzyżowaniem z Górnośląską;

 • wzmocnienie Estakady Pomorskiej;

 • budowę chodników i ścieżek rowerowych;

 • podniesienie nośności nawierzchni dróg oraz konstrukcji wiaduktu tramwajowo-drogowego; 

• przebudowę oświetlenia ulicznego i sieci sanitarnych, wodociągowych, elektroenergetycznych i teletechnicznych.

W związku z tym 4 grudnia 2019 roku, nowo powstała spółka miasta - Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. ogłosiła przetarg na „Przebudowę ulicy Górnośląskiej”, w ramach projektu „Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza. Podzadanie nr 3. To pierwszy z przetargów tego projektu, realizowanego przez miasto.

Ulica Górnośląska usytuowana na prawobrzeżu na obszarze osiedla Międzyodrze - Wyspa Pucka (na wschód od Centrum miasta). Położona pomiędzy Basenem Górnośląskim, Basenem Górniczym (Kaszubskim) i rzeką Parnicą. Obsługuje tereny inwestycyjne. Od południa ma połączenie z drogą obsługującą DK10 tj. z ulicą Gdańską.

Inwestycja ma być zrealizowana w terminie 15 miesięcy liczonych od dnia podpisania umowy. Firmy zainteresowane udziałem w przetargu miały czas na składanie ofert do 8 stycznia 2020 roku, później na 23 stycznia, a w następnym poprawionym ogłoszeniu na 27 stycznia 2020 roku ze względu na mnogość pytań związanych z inwestycją.

W siedzibie spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie 31 stycznia 2020, otwarto oferty w przetargu na przebudowę ulicy Górnośląskiej. Złożone zostały cztery oferty. Były to firmy:

• Strabag Sp. z o.o. z Pruszkowa, która chce wykonać zadanie za 20 254 694,71 zł brutto,
• Konsorcjum Firm ROVERPOL Sp. z o.o. – lider konsorcjum z Warszawy i Rover Infraestructuras, SA – partner konsorcjum z Walencji, Hiszpania, którzy zaproponowali kwotę 24 294 500,00 zł brutto,
• MUSING BUD Sp. z o.o. S.K ze Szczecina - wykonanie zadania za 17 136 338,65 zł brutto,
• BUDIMEX Spółka Akcyjna z Warszawy - wykonanie zadania za 22 086 562,69 zł brutto.

Wszystkie firmy dały 72 miesiące gwarancji i rękojmi i po 10 tysięcy złotych kary umownej za każdy dzień opóźnienia zadania. SIM na inwestycję zabezpieczył 27 364 054,33 zł brutto.

16 kwietnia 2020 roku rozstrzygnięty został przetarg na przebudowę ulicy Górnośląskiej. Realizacją inwestycji zajmie się firma Müsing Bud ze Szczecina. Zgodnie ze złożoną ofertą koszt robót budowlanych wyniesie 17 136 338,65 zł brutto.

29 czerwca 2020 roku podpisano umowę, 10 lipca 2020 roku firma Müsing Bud przejęła plac budowy. 

Spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie 5 lutego 2020 roku, ogłosiła też przetarg na kolejne zadanie, związane z modernizacją dostępu drogowego do portu w Szczecinie i przebudową układu komunikacyjnego na Międzyodrzu. Termin składania ofert upływał 9 marca, a później 8 kwietnia 2020 roku. Przedłużenie terminu nastąpiło z powodu 7 modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ponad 100 pytań od potencjalnych oferentów. 

Ulica Gdańska znajduje się na prawobrzeżu na Wyspie Puckiej (na wschód od Centrum). Stanowi kontynuację ulicy Energetyków, swój początek ma tuż za Mostem Portowym, dalej przebiega równolegle do Mostu Łabudy spinając obie jego jezdnie w jeden ciąg komunikacyjny stanowiący jedną z głównych arterii Szczecina (droga krajowa nr 10).

Na wysokości Zespołu Elektrowni Dolna Odra ulica Gdańska przechodzi w ciągu Estakady Pomorskiej. Po obu stronach Estakady, równolegle do niej, odchodzą jezdnie pomocnicze (obie jezdnie to nadal Gdańska), obsługujące tereny usytuowane przy basenach portowych (strona północna) oraz obszary przemysłowe i ogrody działkowe położone pomiędzy Estakadą a Rzeką Regaliczką i obszarem linii kolejowych (strona południowa).

8 kwietnia 2020 roku otwarto złożone oferty. Zgłosiło się sześć firm do przetargu na przebudowę ulicy Gdańskiej w rejonie Estakady Pomorskiej.

Złożone oferty opiewały na kwoty od 44 do 80 mln brutto zapewniające gwarancje na 72 miesiące, jak również kary umowne 10 tysięcy złotych za każdy dzień zwłoki. Inwestycje miejskie na realizację inwestycji zabezpieczyły 50 065 533,30 zł brutto.

 Do przetargu swój akces zgłosiły firmy: "Strabag" sp. z o.o z Pruszkowa, która zaoferowała 44.732.739,02 zł. brutto za wykonanie zadania, .spółka Musing Bud wyceniła swoją pracę na 49,7 mln zł. Konsorcjum firm Intop Skarbimierzyce i Intop Warszawa zaproponowało 49,8 mln zł, konsorcjum firm Roverpol i Rover Infraestructuras 50,7 mln zł, a Budimex 52,8 mln zł. Zdecydowanie najdroższa była oferta Przedsiębiorstwa Usług Technicznych Intercor – 79 mln zł.

30 kwietnia 2020 roku, podano informację o wyborze oferty na przebudowę ulicy Gdańskiej w rejonie Estakady Pomorskiej. Inwestycję poprowadzi firma "Strabag" sp. z o.o z Pruszkowa, która zaoferowała 44.732.739,02 zł. brutto za wykonanie zadania.

5 października 2020, firma STRABAG Sp. z o.o., przejęła plac budowy, a od wtorku 3 listopada 2020 rozpoczęła roboty przy przebudowie Estakady Pomorskiej.

W ramach zadania, jak wspomniałem wyżej, (jest to część większego projektu przebudowy układu drogowego na Międzyodrzu), etapami zmodernizowane zostaną także m.in. ulice: Gdańska, Energetyków, Basenowa, Bytomska i Rybnicka. Zmieni się też układ dróg na Łasztowni, którą z Nabrzeżem Wieleckim połączy Most Kłodny.

 Nowy most ma powstać przy Trasie Zamkowej i połączyć centrum miasta z Łasztownią. Będzie to konstrukcja wantowa z wysokim na około 100 metrów pylonem oraz 24 linami podtrzymującymi pomost. Z mostu korzystać będą piesi, rowerzyści, samochody oraz tramwaje.

 Konstrukcja umożliwi również zachowanie żeglowności. W ramach przebudowy dróg powstanie też m.in. rondo w ciągu ulicy Energetyków, które ułatwi dojazd na nabrzeże Starówka i do zarządu portów. 

Całość prac, łącznie z budową mostu Kłodnego, kilka lat temu była wyceniana na ponad 350 mln zł. W obecnych uwarunkowaniach na rynku budowlanym trzeba spodziewać się, że koszty będą znacząco wyższe.

W tekście wykorzystałem informacje pochodzące z książki "Urbanistyczny rozwój Szczecina" (Wydanie I, 1965) Piotr Zaremba i Halina Orlińska. Wykorzystałem również informacje zawarte w opisach technicznych do projektu budowy estakady z roku 1969, 1972 i lat późniejszych. Dokumentacja w archiwum Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Informacje zawarte na stronie internetowej spółki miejskiej - Szczecińskie Inwestycje Miejskie i wiedzy własnej opracował: Janusz Światowy.