Wszystkie Ze Szczecina W skrócie Z kraju Według linii

Szczecin artykuł

Przetarg z protestem

lex, Maciej Kubień,

dodane przez leks; zmodyfikowane

16 marca dwaj szczecińscy przewoźnicy - SPA Klonowica i SPA Dąbie - złożyli protest na treść specyfikacji przetargowej do przetargu na obsługę dziennych linii autobusowych.
Obie spółki podkreśliły niezgodność opisu przedmiotu zamówienia z ustawą prawo zamówień publicznych. Wskazywano głównie na nieprecyzyjne określenie wielkości zamówienia (podanie wyłącznie maksymalnej wielkości pracy przewozowej, bez określenia dopuszczalnych wahań). Znajomość wielkości pracy przewozowej jest niezbędna do skalkulowania ceny za wozokilometr.

Ponadto istniejący w SIWZ zapis o dowolnym wprowadzaniu przez ZDiTM zmian w rozkładach jazdy (zmiany tras linii, ich likwidacja, uruchamianie nowych) rodzi zagrożenie nie tylko poważnych zmian w wielkości wynagrodzenia dla przewoźników za wykonane usługi, ale również niespełniania przez przewoźników wymagań ustawy o transporcie drogowym i nowej ustawy regulującej czas pracy kierowców. Brak sprecyzowanego określenia przedmiotu zamówienia powoduje także, że przewoźnicy nie będą w stanie zaplanować odpowiedniej wielkości zatrudnienia, ani zabezpieczyć taboru (m.in. ze względu na możliwość zmiany pojemności taboru obsługującego linie).

Przewoźnicy domagają się zmiany SIWZ w punktach naruszających przepisy ustawy prawo zamówień publicznych, gdyż obecnie nie są w stanie przygotować rzetelnej i uzasadnionej ekonomicznie oferty.

Można domyślać się, że nie wprowadzenie poprawek do SIWZ spowoduje unieważnienie przetargu z powodu braku ofert oraz dalsze funkcjonowanie komunikacji autobusowej według umów zawieranych z przewoźnikami w drodze negocjacji lub z tzw. wolnej ręki. Należy też pamiętać o przygotowywanej reformie sieci komunikacji miejskiej (być może decyzja władz miasta o jej przeprowadzeniu zapadnie jeszcze w tym miesiącu), która będzie związana ze zmianami rozkładów jazdy i tras przebiegu linii. W tym kontekście niemożliwe jest zapisanie w SIWZ klauzuli o niezmienności rozkładów jazdy w okresie trwania umowy. Konieczne jest wypracowanie przez ZDiTM, przewoźników i władze miasta kompromisu, który pozwoli zarówno na podpisanie z przewoźnikami umów na godziwych warunkach, jak i na przeprowadzenie reorganizacji sieci komunikacji miejskiej, co pozwoli na jej lepsze dostosowanie do potrzeb pasażerów.

Treść złożonych protestów dostępna jest na stronie internetowej ZDiTM.
Przeczytaj również: Kolejny przetarg (13.03.2007)

7 komentarzy