Wszystkie Ze Szczecina W skrócie Z kraju Według linii

Szczecin artykuł

Komunikat Miasta Szczecin dotyczący negocjacji w MZK

Sebastian Wypych, Biuro Promocji i Informacji,

dodane przez Mareczek; zmodyfikowane

Po wczorajszych rozmowach miasta ze związkami zawodowymi w MZK, podczas których nie doszło porozumienia odnośnie podwyżek płac, Biuro Promocji i Informacji Urzędu Miasta wystosowało komunikat prasowy. Przytaczamy go w całości.
Informujemy, że dzisiejsze negocjacje w MZK nie przyniosły rezultatu. Strony nie doszły do porozumienia. Kolejne rozmowy wyznaczono na poniedziałek 31 marca na godziny poranne.

Strona związkowa została poinformowana, że w związku z przeprowadzoną akcją strajkową dyrekcja Zakładu musi przeanalizować jej skutki dla budżetu MZK - co może prowadzić do obniżenia wcześniej złożonych propozycji płacowych.

Niemniej jednak, na tym etapie Miasto podtrzymało swoje wcześniejsze propozycje, a nawet wyszło na przeciw pracownikom MZK proponując, że drugą transzę tegorocznej podwyżki jest skłonne wypłacić nie w październiku, a już w sierpniu. Związku Zawodowe nie przyjęły tej propozycji.

Władze Miasta doceniają pracę i rolę pracowników MZK, tak niezbędną dla prawidłowego funkcjonowania Szczecina, jednocześnie zdają sobie sprawę z potrzeb życiowych i wzrostu cen na rynku. Niemniej jednak żądania pracowników MZK, biorąc pod uwagę kondycję zakładu jak i możliwości finansowe miasta, w proponowanej wysokości nie mogą zostać spełnione.

Sytuacja MZK jest bardzo trudna. W 2007 roku zakład zanotował stratę w wysokości 6 mln 832 tys zł. W planie na 2008 rok założono niepogorszony wynik finansowy.

Pomimo tego załoga zakładu pensje otrzymuje regularnie, wraz z nagrodami i premiami. Zarobki w MZK Szczecin są jednymi z najwyższych w tej branży w Szczecinie i jak pokazują statystyki są wyższe niż średnie krajowe.

W 2007 roku średnia płaca w całym zakładzie budżetowym MZK wyniosła 3 413 zł brutto.

Dla porównania w spółkach autobusowych zarobki kształtują się następująco:
- SPA Dąbie: 3 175 zł brutto
- SPA Klonowica: 3 151 zł brutto
- SPPK: 3 183 zł brutto

Zarobki w grupie kierowców:
- MZK: 3 495 zł brutto (w grupie motorniczych)
- SPA Dąbie: 3 193,22 zł brutto
- SPA Klonowica: 3 105,43 zł brutto
- SPPK: 2 989,27 zł brutto

Zarobki motorniczych w Krakowie:
- 2007 r.: 3 265 zł brutto
- 2006 r.: 3 079 zł brutto

Średnie zarobki w 2007 r. w innych zakładach budżetowych w Szczecinie:
- ZUK: 2 690,59 zł brutto
- MZOG: 2 492 zł brutto
- ZDiTM: 3 467 zł brutto

Nie jest prawdą, podnoszony często zarzut, że w MZK od wielu lat nie było wzrostu płac. Średnia płaca w Zakładzie - wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym - wzrosła z 2 563 zł brutto (w roku 2000) do 3 415 zł brutto (w roku 2007).

Zarobki w skali makro

Najniższe wynagrodzenie według Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie najniższego wynagrodzenia w roku 2007 wyniosło 936 zł brutto, w 2008 r. wynosi 1 126 zł brutto.

Statystyka wynagrodzeń w kraju

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku (za IV kwartał roku) według GUS:
- 2004 r.: 2 547,99 zł brutto
- 2005 r.: 2 670,54 zł brutto
- 2006 r.: 2 822,51 zł brutto
- 2007 r.: 2 891,06 zł brutto

Przeciętne wynagrodzenie w woj. zachodniopomorskim w 2007 roku wyniosło 2 616,21 zł brutto.

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze: transport, gospodarka magazynowa i łączność (za III kwartał 2007 r.) według GUS:
- sektor publiczny: 2 710,37 zł
- sektor prywatny: 3 458,42 zł

Propozycje Miasta

Pomimo akcji protestacyjnej dyrekcja MZK od 1 marca wprowadziła podwyżki dla całej załogi:
- 90 zł brutto dla motorniczych
- 50 zł brutto dla pozostałych pracowników

Ponadto od sierpnia zaproponowano kolejne 80 zł brutto dla wszystkich pracowników. Łącznie w roku 2008 podwyżki, wraz z pochodnymi wyniosą zgodnie z propozycjami:
- 258 zł brutto dla motorniczych - wzrost zarobków o 8%
- 194 zł brutto dla pozostałych pracowników - wzrost zarobków o 6%

Podczas spotkań z załogą dyrektor MZK po raz kolejny zaproponował stworzenie sytemu motywacyjnego. Na ten cel przeznaczono by 200 tys. zł, które Zakład oszczędził z tytułu przekazania administracji nad ośrodkami wypoczynkowymi w Marianowie i Świnoujściu. System motywacyjny umożliwiłby wypłaty premii kwartalnych poczynając od końca marca br. Wprowadzenie systemu motywacyjnego wymagałoby jednak zmian w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy, co wymaga zgody związków zawodowych.

Dyrektor zaproponował wliczenie stałej premii regulaminowej wynoszącej 92 zł brutto do wynagrodzenia zasadniczego, co byłoby korzystnym rozwiązaniem dla pracowników, gdyż zwiększyłoby podstawę obliczania pochodnych wynagrodzenia.

Ochrona pracowników

Dyrekcja MZK zapewnia, że w latach 2008 i 2009 nie będzie zwolnień w Zakładzie z przyczyn pracodawcy, za wyjątkiem ewentualnego programu dobrowolnych odejść, i rażącego naruszenia dyscypliny pracy.

Proponowana podwyżka w MZK będzie skutkowała dla budżetu miasta wydatkiem dodatkowych 933 tys. zł w roku bieżącym i 2 mln zł w roku 2009. Spełnienie oczekiwań związkowców to dla budżetu obciążenie w wysokości 6-10 mln zł.

MZK nie ma rezerw finansowych, które pozwoliłyby na spełnienie dodatkowych postulatów płacowych. Pieniądze przeznaczone na podwyżki pochodziły w budżetu własnego zakładu. Dodatkowo, w związku ze znacznym wzrostem ceny energii elektrycznej dyrekcja MZK zmuszona była prosić o pomoc miasto, by zabezpieczyło na ten cel dodatkowe 1,7 mln zł.

Nakłady na komunikację 2008

- wydatki bieżące MZK - 74 mln zł
- wydatki inwestycyjne (pokrywane z kasy miasta, a nie z budżetu zakładu) - 26 mln zł

(Spółki autobusowe inwestycje pokrywają z własnych środków, w przypadku MZK miasto na inwestycje przekazuje dodatkowe pieniądze)

MZK: sieć, tory, tabor
Rok     Nakłady
2008 26 630 000
2007 24 219 988
2006 7 240 846
2005 2 900 942
2004 6 438 086
2003 5 257 105
2002 2 988 095
2001 21 016 000
2000 7 141 064
Razem 77 202 127
Stawki wozokilometrów

MZK ma najwyższą ze wszystkich przewoźników stawkę za wozokilometr (średnio za 2007 r).

MZK - 5,65 zł brutto
SPAD - 4,34 zł brutto
SPAK - 4,84 zł brutto
SPPK - 4,38 zł brutto
PKS - 3,49 zł brutto (komunikacja nocna)

źródło: UM Szczecin

14 komentarzy