Wszystkie Ze Szczecina W skrócie Z kraju Według linii

Szczecin komunikacja miejska

Wojewoda przegrał przed NSA w sprawie wózków inwalidzkich

MQ,

dodane przez MQ; zmodyfikowane

W marcu 2019 Rada Miasta Szczecin podjęła uchwałę, której celem było uporządkowanie kwestii przewozu w pojazdach komunikacji miejskiej wózków inwalidzkich. Wojewoda Zachodniopomorski uznał za nieważne większość zapisów tej uchwały.

Omawiana uchwała Rady Miasta nr V/123/19 podjęta została na sesji w dniu 26 marca 2019. Jej zapisy miały na celu doprecyzowanie zasad przewozu wózków inwalidzkich w pojazdach komunikacji miejskiej. Określono m.in. maksymalne wymiary wózka, wprowadzono wymóg możliwości obrócenia się wewnątrz pojazdu w miejscu wokół własnej osi oraz zakazano przewozu skuterów bądź innych pojazdów, które w sposób jednoznaczny nie są określone jako wózki inwalidzkie.

Wojewoda Zachodniopomorski wydał 30 kwietnia 2019 rozstrzygnięcie nadzorcze nr P-1.4131.282.2018.EM, w którym stwierdził nieważność większości zapisów uchwały (pozostał jedynie zapis o konieczności otwarcia przez kierowcę rampy wjazdowej do pojazdu). W zasadnieniu wojewoda stwierdził, że treść uchwały przekracza uprawnienia Rady Miasta do określania przepisów porządkowych, wprowadza dowolność w zakresie oceny, czy dana osoba poruszająca się na wózku dostąpi przywileju przejazdu środkiem komunikacji miejskiej, a także narusza konstytucyjną zasadę równości.

Gmina Miasto Szczecin uznała decyzję wojewody za niewłaściwą i odwołała się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie. 22 sierpnia 2019 wydany został wyrok II SA/Sz 597/19, uchylający rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody. Sąd uznał argumenty strony skarżącej, podnoszącej, że wprowadzenie zmian w przepisach porządkowych miało na celu poprawę bezpieczeństwa przewozu wszystkich pasażerów – zarówno osób niepełnosprawnych, jak i nieposiadających ograniczeń w sprawnym poruszaniu się. Odrzucono także argument wojewody dotyczący rzekomej dyskryminacji osób niepełnosprawnych, wskazując że nie każdy pojazd, którym porusza się osoba niepełnosprawna może być przedmiotem przewozu ze względu na to, że nie jest przystosowany do jego przewozu zarówno z przyczyn technicznych, jak i ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa zarówno osobie niepełnosprawnej, jak i kierowcy pojazdu asystującemu osobie niepełnosprawnej przy wjeździe czy wyjeździe z pojazdu oraz pozostałym podróżnym.

Wojewoda Zachodniopomorski skorzystał z prawa złożenia skargi kasacyjnej na powyższy wyrok do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Na posiedzeniu w dniu 11 marca 2021 wydany został wyrok II GSK 1422/19 podtrzymujący wcześniejsze orzeczenie WSA. Ponownie odrzucone zostały argumenty wojewody dotyczące przekroczenia uprawnień Rady Miasta do definiowania przepisów porządkowych w transporcie publicznym oraz dyskryminacji osób niepełnosprawnych.

Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego jest prawomocne. Oznacza to, że przywołana na wstępie uchwała Rady Miasta w całości weszła w życie.

brak komentarzy