Regulamin Serwisu

Wstęp

 1. Niniejszy regulamin opisuje zasady funkcjonowania i korzystania z Serwisu KOMIS (dostępnego pod adresem www.mkm.szczecin.pl) oraz serwisu Kolejowy KOMIS (dostępnego pod adresem kolej.mkm.szczecin.pl), zwanych dalej łącznie „Serwisami”, a każdy z nich z osobna „Serwisem”.
 2. Właścicielem Serwisów – serwera oraz domeny – jest Maciej Kubień, zwany dalej „Właścicielem”.
 3. Udostępnienie Serwisów jest dobrą wolą administracji Serwisów, która zastrzega sobie prawo do częściowego lub całkowitego, tymczasowego lub stałego zablokowania dostępu do Serwisów wybranym osobom.
 4. Właścicielami wszelkich praw autorskich do artykułów, informacji, zdjęć, filmów oraz artykułów encyklopedycznych umieszczonych na stronach Serwisów pozostają ich autorzy. Administracja Serwisów jest upoważniona przez tych autorów do występowania w obronie ich praw autorskich.
 5. Dopuszcza się przechowywanie w bazach danych części stanowiących Serwisy pod warunkiem przechowywania ich na użytek własny, niekomercyjny, przez osoby fizyczne.
 6. Kopiowanie bądź rozpowszechnianie Serwisów lub jakichkolwiek ich części bez upoważnienia w celu innym niż określony w punkcie 5 może spowodować pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej i karnej w maksymalnym zakresie przewidywanym przez prawo.

Zasady ogólne

 1. Administracja Serwisów oraz osoby z nią współpracujące nie dają żadnej gwarancji, że zawarte w Serwisach informacje są prawdziwe. Wynikłe nieścisłości spowodowane są brakiem wiedzy. Każda osoba przeglądająca Serwisy musi być świadoma, że zawarte w nich informacje mogą być niekompletne, mogą zawierać błędy lub być nieaktualne. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie informacji zawartych w Serwisach należy najpierw je zweryfikować kontaktując się z autorami lub bezpośrednio z informacją danej firmy. Administracja Serwisów oraz osoby z nią współpracujące nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody materialne, moralne lub cywilne mogące wyniknąć z posłużenia się jakąkolwiek informacją zawartą w Serwisach.
 2. Materiały oraz informacje zawarte w Serwisach są przedstawione na zasadzie „tak jak są”, bez jakiejkolwiek gwarancji żadnego rodzaju, zarówno bezpośrednio wyrażonej, jak i domniemanej, włączając w to bez żadnych ograniczeń jakąkolwiek gwarancję prawidłowości informacji oraz jakości usług lub produktów otrzymanych za pośrednictwem lub w związku z wykorzystaniem tych stron. Nie zapewnia się również żadnej domniemanej gwaracji przydatności produktów do sprzedaży lub ich przydatności do jakiegokolwiek innego celu.
 3. Administracja Serwisów oraz osoby z nią współpracujące udostępniają zawarte na niniejszych stronach materiały pro publico bono na zasadzie dobrej woli autorów. Autorzy Serwisów zastrzegają sobie prawo do zablokowania dostępu do materiałów w dowolnym trybie w przypadku stwierdzenia naruszenia ich interesu, a w szczególności w przypadku stwierdzenia celowego działania na szkodę autorów lub zakłócania poprawnego działania Serwisów.
 4. Administracja Serwisów nie ponosi odpowiedzialności za treść zewnętrznych stron internetowych, do których odsyłać mogą łącza zawarte w Serwisach.
 5. Administracja Serwisów nie ponosi odpowiedzialności za treści przesyłane pocztą elektroniczną przez osoby fizyczne, którym udostępniono konto poczty elektronicznej na serwerze, na którym umieszczone zostały Serwisy.

Zasady rejestracji użytkowników i korzystania z konta w Serwisach

 1. Właściciel udostępnia możliwość bezpłatnej rejestracji.
 2. Możliwość rejestracji jest dobrą wolą Właściciela. Właściciel zastrzega sobie prawo do czasowego lub trwałego ograniczenia bądź zablokowania możliwości rejestracji bez podawania uzasadnienia.
 3. Ograniczenie bądź zablokowanie, o którym mowa w punkcie 2 może nastąpić w szczególności w przypadku zakłócania działania forum, całości Serwisów lub działania na szkodę Właściciela.
 4. Rejestracja polega na zapamiętaniu adresu e-mail użytkownika oraz skojarzeniu go z unikatowym loginem oraz hasłem. Adres e-mail nie będzie prezentowany publicznie i służyć będzie wyłącznie administracji Serwisów do kontaktu z użytkownikiem. Wyjątek od tej zasady został opisany w punkcie 12 niniejszego regulaminu.
 5. Niezbędnym warunkiem rejestracji jest akceptacja niniejszego regulaminu. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niezapoznania się z regulaminem przez osobę dokonującą rejestracji.
 6. Wypełniając formularz rejestracyjny użytkownik oświadcza, że podany adres e-mail jest poprawny.
 7. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania swojego hasła w tajemnicy. Za wszelkie nadużycia dokonane przy użyciu danego loginu oraz hasła odpowiadać będzie osoba, która wypełniła formularz.
 8. Właściciel oświadcza, że hasła wszystkich użytkowników szyfrowane są za pomocą funkcji jednostronnych i ich odczytanie jest niemożliwe.
 9. Konto użytkownika nie jest usługą ani towarem w jakiejkolwiek interpretacji prawnej RP. Założenie konta użytkownika nie pociąga za sobą żadnej odpowiedzialności prawnej ze strony Właściciela.
 10. Użytkownikowi udostępniona jest możliwość umieszczenia na swojej stronie profilowej informacji o sobie, swojej lokalizacji oraz zdjęcia profilowego (awataru). Treści te nie mogą być niezgodne z prawem, wulgarne lub obsceniczne, a także nie mogą mieć charakteru reklamowego.
 11. Właściciel oraz administracja Serwisów zastrzegają sobie prawo do usunięcia konta użytkownika, jeśli:
  • stwierdzono podanie nieprawdziwego adresu e-mail,
  • stwierdzono działanie na szkodę Serwisów bądź Właściciela,
  • użytkownik uporczywie łamie postanowienia regulaminu,
  • użytkownik nie logował się w żadnym z Serwisów w ciągu 60 dni,
  • z innych powodów nieokreślonych w regulaminie, a które Właściciel lub administracja uzna za wystarczające.
 12. W przypadku stwierdzenia naruszenia prawa przez użytkownika Właściciel oraz administracja Serwisów mogą przekazać będące w jej posiadaniu dane użytkownika organom ścigania.
 13. Za egzekwowanie niniejszego regulaminu odpowiedzialna jest administracja Serwisów, która zobowiązuje się wykonywać swoje obowiązki rzetelnie oraz obiektywnie.
 14. Administrator może podjąć wszelkie działania opisane w regulaminie oraz wszelkie inne, które uzna za skuteczne. Za swoje działanie odpowiada przed pozostałymi członkami administracji Serwisów oraz Właścicielem.

Zasady korzystania z forum

 1. Właściciel udostępnia w Serwisach możliwość uczestniczenia w forum.
 2. Udostępnienie forum jest dobrą wolą Właściciela, a bieżące prace związane z funkcjonowaniem forum powierza administracji Serwisów. Właściciel oraz administracja zastrzegają sobie prawo do czasowego lub trwałego ograniczenia bądź zablokowania dostępu do forum oraz całych Serwisów bez podawania uzasadnienia.
 3. Ograniczenie bądź zablokowanie, o którym mowa w punkcie 2 może nastąpić w szczególności w przypadku zakłócania działania forum lub całości Serwisów, lub nieprzestrzegania regulaminu.
 4. Właściciel oraz administracja Serwisów dołożą starań, aby forum działało poprawnie, jednak ewentualne awarie nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń pod adresem Serwisów i Właściciela.
 5. Każda osoba korzystająca z forum czyni to na własną odpowiedzialność. Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści zamieszczane przez uczestników Forum.
 6. Zabrania się na forum:
  • umieszczania treści niezgodnych z polskim, europejskim bądź międzynarodowym prawem,
  • umieszczania treści nawołujących do nienawiści bądź agresji na tle rasowym, wyznaniowym, kulturowym lub etnicznym,
  • umieszczania treści niezgodnych z ideą demokratycznego państwa prawa oraz tolerancji drugiego człowieka, oraz treści nagannych moralnie lub obscenicznych,
  • umieszczania komercyjnych treści reklamowych,
  • obrażania innych użytkowników forum,
  • stosowania w swoich wypowiedziach wyrazów powszechnie uznanych za nieprzyzwoite i/lub wulgarne,
  • umieszczania w treści postów adresów zewnętrznych stron internetowych jeśli nie stanowią one integralnej części wypowiedzi.
 7. Każdy uczestnik forum ma obowiązek dbać o czytelność swoich wypowiedzi oraz stosować zasady języka polskiego.
 8. Administracja Serwisów zastrzega sobie prawo do usuwania treści niezgodnych z regulaminem. W przypadku rażącego bądź wielokrotnego naruszenia regulaminu administracja może ograniczyć dostęp do forum. W przypadku naruszenia prawa, Właściciel oraz administracja Serwisów mogą również przekazać będące w ich posiadaniu dane osób publikujących organom ścigania.
 9. Właściciel oraz administracja Serwisów zastrzegają sobie prawo do usuwania treści naruszających interes Serwisów bądź ich Właściciela, a nieobjętych punktem 6 regulaminu.
 10. Administracja Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany treści opublikowanych na forum, jeśli nie spełniają one warunków punktu 7 regulaminu.
 11. Właściciel oraz Administracja zastrzegają sobie prawo do zamykania dyskusji w dowolnym wątku, bądź jego częściowego lub całkowitego ukrywania w przypadku, gdy wymaga tego interes Serwisów, Właściciela lub egzekwowanie regulaminu.
 12. Za egzekwowanie regulaminu odpowiedzialni są administratorzy oraz moderatorzy, który zobowiązują się wykonywać swoje obowiązki rzetelnie oraz obiektywnie.
 13. Moderator może w imieniu administracji podjąć wszelkie działania opisane w regulaminie oraz wszelkie inne, które uzna za konieczne. Za swoje działanie odpowiada przed administracją oraz Właścicielem.
 14. Uczestnicząc w forum użytkownik oznajmia, że zapoznał się z treścią regulaminu i akceptuje jego warunki.

Postanowienia końcowe

 1. Administracja Serwisów rezerwuje sobie prawo do zmian treści niniejszego regulaminu w dowolnie wybranym terminie przy jednoczesnym poinformowaniu użytkowników o dokonanych zmianach.
 2. Kontakt z administracją Serwisów możliwy jest pod adresem admin@mkm.szczecin.pl.